domingo, 9 de octubre de 2011

QUINES ALTERACIONS DE LA CINEMÀTICA ARTICULAR PRESENTA L'ESPATLLA?

Els fisioterapeutes podem treballar, mitjançant tècniques de teràpia manual, per disminuir les forces de fregament que es veuen augmentades per una alteració de la cinemàtica articular. Les alteracions de la cinemàtica articular són els anomenats DESCENTRATGES GLENOHUMERALS.


Els DESCENTRATGES representen posicions de congruència articular incorrecta, la repartició de les càrregues durant el moviment i la tensió de les estructures passives és assimètrica. Això fa que hi hagi estructures sobresol·licitades que emetran estímuls nocioceptius i estructures en posició d'escurçament, que no informaran adequadament a nivell propioreceptiu i el resultat final serà un control neuromotor incorrecte o alterat. Els DESCENTRATGES són 2:


DESCENTRATGE ANTERO-SUPERIOR: que és una translació antero-superior anormal del cap humeral sobre la cavitat glenoidea, que produeix compressió del manegot a la part anterior de la bòveda, en els moviments de flexió.


DESCENTRATGE EN "SPIN" o ROTACIÓ INTERNA: que és una rotació del cap humeral en el seu eix vertical, sense que el punt de contacte amb la glena es desplaci cap endavant. Es produeix un pseudomoviment de rotació interna, en el que el deslliçament es produeix sense rodament (No es produeix el que diuen els francesos "glisser-rouler"), des d'aquesta mala posició els moviments de rotació són anormals i estan limitats. Això es traduirà en dolors a la part lateral de l'espatlla i es detecta al fer un moviment d'abducció o separació lateral del braç.

Aquestes correccions són estables sempre i quan els pacients realitzin seguidament uns exercicis de manteniment de les esmentades correccions.

Bibliografia

- Marc T. Rééducation des tendinopathies de la coiffe des rotateurs par la méthode CGE. Kinésithérapie KS nº470-Octobre 2006 19-21

No hay comentarios:

Publicar un comentario